Bestyrelsen

Støtteforeningen Askov/malt

Bestyrelsesmedlemmer

Efter den ekstraordinære generalforsamling 29/10 2020, er der valgt 7 nye bestyrelsesmedlemmer.
Vi glæder os rigtig meget til at komme igang med arbejdet.

Steen Skeldrup Thomsen

Formand

Egevænget 47, Askov
Tlf. 40 72 18 84
steen@vats.dk

Peter Smith

Næstformand

Egevænget 43, Askov
Tlf. 60 39 73 27
peter@vejen-net.dk

Mogens Thomsen

Kasserer

Damhus 8, Askov
Tlf. 29 66 65 67
mogens@vats.dk

Birgit Knudsen

Sekretær

Askov Kirkevej 17K, Askov
Tlf. 30 42 69 30
birgit30426930@gmail.com

Hanne Konge Frisesdahl

Medlem

Estrupvej 17A, Askov
Tlf. 30 78 96 97
hkf@frisesdahl.dk

Frank Thomsen

Medlem

Vejenvej 23, Askov
Tlf. 20 97 24 70
frankt@bbsyd.dk

Lone Snor Jensen

Medlem

Bavnborgvej 10, Maltbæk
Tlf. 40 68 13 35
lonesnor@gmail.com

Vedtægter

Vedtægter for Støtteforeningen Askov/Malt – gældende fra 14.4.2021

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Støtteforeningen Askov/Malt.
Foreningens hjemsted er Askov, Vejen Kommune

§2 Formål
Dens formål er, dels ved egen aktivitet, og dels ved i samarbejde med andre foreninger eller enkeltpersoner, at tilvejebringe midler, for herved at kunne yde støtte til gavn for børne- og ungdomsforeninger i ”Askov/Malt sogn”, med undtagelse af foreninger, hvis hovedformål er politisk eller religiøs aktivitet.

§3 Foreningens medlemmer
Den siddende bestyrelse er automatisk foreningens medlemmer.

§4 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Yderligere vælges en førstesuppleant og en andensuppleant for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Endvidere vælges 1 revisor for 1 år på generalforsamlingen samt 1 suppleant for denne.
Valget sker skriftligt.

§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes i marts måned og skal indvarsles mindst 14 dage før ved annoncering.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Alle fremmødte, der er bosiddende i Askov/Malt sogne, har stemmeret. Simpelt stemmeflertal er afgørende.
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller hvis mindst 12 personer bosiddende i Askov/Malt sogn finder det nødvendigt.
Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger inden for 3 uger med samme varslingsfrist.
Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning og godkendes
5. Regnskab fremlægges og godkendes
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
7. Valg
8. Eventuelt

§6 Ansøgninger
Bestyrelsen fordeler de økonomiske midler på grundlag af skriftlige ansøgninger fra foreninger, der har med børne- og ungdomsarbejdet at gøre i ”Askov/Malt sogn”.

§7 Foreningens opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning, overgår dens midler til de foreninger, der på det pågældende tidspunkt har med børne- og ungdomsarbejdet at gøre i Askov/Malt sogn.
Foreningen kan kun opløses på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger inden for 3 uger, med 14 dages varsel. Sidste generalforsamling fordeler midlerne.

.

E-mail

kontakt@stoetteforening.dk

Adresse

Damhus 8
6600 Vejen

CVR: 31 44 82 98

Telefon

40721884